Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Sanders Sport & Marketing Concepts handelend onder de naam Sanders SEO & Marketing Concepts Onderdelen, hierna genoemd als SSMC en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten. Afnemer verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande artikelen. SSMC heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal SSMC bekend maken via de website www.onderdelen-ssmc.nl

Artikel 2. Omschrijving van begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

2.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SSMC en afnemer waarop SSMC deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de content van de website beheerd wordt.

2.3 Content: Inhoud van de website zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen, die door SSMC in opdracht van afnemer dan wel door afnemer zelf of door derden op de website wordt geplaatst.

2.4 afnemer: De wederpartij met wie SSMC een overeenkomst heeft gesloten.

2.5 Sanders Sport & Marketing Concepts is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, gevestigd op de Beethovenstraat 14, 2651 VJ te Berkel en Rodenrijs.

2.6 SSMC content: De door SSMC op de website geplaatste content (niet afkomstig van afnemer), zoals teksten, video’s, foto’s en andere vormen van communicatie uitingen.

2.7 Domeinnaam: het adres waarop de website van een klant op het internet gevonden kan worden, eventueel gekoppeld aan emailadressen.

2.8 Hosting: dienst waarbij ten behoeve van gebruiker informatie en bestanden worden opgeslagen en toegankelijk worden gemaakt via het internet;

2.9 Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de website inclusief content is opgeslagen.

2.10 website: De door SSMC voor afnemer ontwikkelde website waarbij Hosting en eventueel emailadressen aan toebehoren.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen SSMC en de afnemer met betrekking tot het leveren van een website en bijbehorende diensten en producten.

3.2 De Algemene Voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer beschikbaar gesteld.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.

3.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of diensten.

3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle door SSMC gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.

4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer een door SSMC ter beschikking gesteld bestelformulier volledig invult en de daarbij gestelde voorwaarden aanvaard.

4.3 SSMC stuurt de afnemer altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

Artikel 5. Dienstverlening

5.1 SSMC doet haar best om de website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.

5.2 SSMC doet haar best het product of de dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 De dienstverlening die betrekking heeft op het Alles-in-één pakket bestaat uit: Het registreren en/of verhuizen van een Domeinnaam. Het inrichten en opleveren van de website inclusief CMS. Het hosten van de website op een Server van SSMC. Het onbeperkt aanmaken van email-adressen. Het leveren van service en ondersteuning op de techniek van de website.

5.4 SSMC heeft het recht de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.5 SSMC is heeft het recht de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.6 SSMC doet haar best om tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

Artikel 6. Verplichtingen afnemer

6.1 afnemer zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. afnemer zal onder meer SSMC alle benodigde gegevens verlenen die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.

6.2 afnemer verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid zijn verleend.

6.3 afnemer stelt SSMC zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke gegevens.

6.4 afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij SSMC hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

6.5 Het verboden voor de Afnemer om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet. 6.6 afnemer behoedt SSMC volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door SSMC zijn verricht.

Artikel 7. Betaling

7.1 afnemer betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, gesteld in euro’s en exclusief BTW.

7.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.

7.3 De maandelijkse vergoedingen kunnen worden voldaan via een automatisch incasso waarvoor afnemer vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven bij het afsluiten van de Overeenkomst dan wel via aparte facturering per maand.

7.4 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd. afnemer dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.

7.5 Indien de afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is afnemer in verzuim. De afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende administratiekosten te betalen.

7.6 Indien de afnemer in betalingsverzuim is, is afnemer naast het verschuldigde bedrag en de vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

7.7 Indien afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle Producten waarop de wanbetaling betrekking heeft door Leverancier tijdelijk opgeschort.

Artikel 8. Domeinnaam

8.1 Indien de afnemer niet beschikt over een Domeinnaam dan kan SSMC de Domeinnaam registreren.

8.2 SSMC doet haar best om een gewenste Domeinnaam te registreren. SSMC kan echter geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden.

8.3 Indien afnemer reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor een SSMC website dient de afnemer in het kader van de Overeenkomst deze over te dragen aan SSMC. SSMC zorgt voor de koppeling tussen Domeinnaam en website.

Artikel 9. Ontwikkeling en oplevering website

9.1 Na bestelling van het website pakket neemt SSMC contact op met afnemer omtrent de oplevering. In het geval dat afnemer een bestaande website situatie heeft zal SSMC afnemer de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar SSMC te maken.

9.2 afnemer verstrekt alle benodigde informatie voor om een eventuele overstap naar SSMC mogelijk te maken.

9.3 SSMC draagt zorg, zover de techniek SSMC hier niet in beperkt, de website zo veel mogelijk in de huisstijl van afnemer in te richten.

9.4 SSMC plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van afnemer voor maximaal 6 pagina’s.

9.5 Na inrichting en plaatsing stuurt SSMC de klant een e-mail over de oplevering met daarin een tijdelijke url van de website. afnemer heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan SSMC. Indien deze worden geaccepteerd zal SSMC de aanpassingen verwerken en de aangepaste website opleveren. Na deze aanpassingsronde geldt de website als geaccepteerd.

9.6 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door afnemer wanneer de afnemer binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in artikel 9.5 genoemde aanpassingsronde.

9.7 afnemer garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.

9.8 afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat en niet aanzet tot haat en/of geweld.

9.9 SSMC is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.

9.10 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot SSMC Content berusten bij SSMC en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent SSMC een niet exclusief recht om de SSMC Content te gebruiken voor de website. SSMC is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of verwijderen. Afnemer kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.

Artikel 10. Hosting

10.1 Gedurende de overeenkomst zal SSMC aan afnemer Hosting verlenen ten behoeve van de bereikbaarheid. De website zal in het kader van technische mogelijkheden, beheer en bereikbaarheid alleen op een SSMC Server kunnen worden gehost.

10.2 SSMC zal uiterste best doen de Server en website te beveiligen tegen onbevoegde toegang.

Artikel 11. Service en ondersteuning

11.1 afnemer heeft na oplevering van de website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening.

11.2 SSMC is ten alle tijden gerechtigd de door afnemer gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 12. Licentieovereenkomst software

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan SSMC en of haar licentiegevers. afnemer kan nooit nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht.

12.2 Gedurende de overeenkomst verleent SSMC de afnemer een niet-exclusieve, niet overdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door afnemer, en alleen voor gebruik van haar organisatie, op de manier zoals beschreven in de Documentatie.

12.3 Het is afnemer niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de Software of documentatie te modificeren, aan te passen, te vertalen, te sublicentiëren, te verhuren, of te leasen.

12.4 Het is afnemer niet toegestaan reverse engineering uitvoeren op de Software en mag de software op geen enkele wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere wijze afleiden.

Artikel 13. Looptijd en beëindiging van overeenkomst

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode genoemd in de afzonderlijk productvoorwaarden. De afnemer is gerechtigd, om na de in de productvoorwaarden genoemde contractstermijn, ieder moment de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van maximaal één maand opzegtermijn.

13.2 De looptijd wordt berekend van het moment van dat de overeenkomst wordt gesloten.

13.3 Indien SSMC de keuzemogelijkheid biedt voor overeenkomsten voor een bepaalde tijd en afnemer expliciet aangeeft de overeenkomst aan te willen gaan voor deze periode dan wordt na de duur van de overeenkomst de verbintenis automatisch omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.